Interim Management van semi-publieke organisaties

Meer en meer besturen van organisaties uit de semi-publieke sector zijn vragende partij om hun organisatiestructuur niet alleen te screenen maar ook om structurele reorganisaties door te voeren. Dergelijke reorganisaties hebben de meeste kans op slagen als ze geleid worden door een onafhankelijke derde die geen enkel persoonlijk belang heeft in de operationele werking van de organisatie.

Op basis van een duidelijke opdracht gaat de interim manager aan de slag in de organisatie. Hij zorgt enerzijds voor de noodzakelijke continuïteit in de werking en doet anderzijds op basis van een grondige analyse voorstellen voor de reorganisatie. Dit gebeurt op basis van individuele gesprekken met bestuurders en medewerkers. Tijdens de periode van het interim management zal de externe bedrijfsadviseur ook proefondervindelijk de sterktes en zwaktes van de organisatie ervaren, dit zowel op het vlak van de individuele medewerkers als op het vlak van de organisatiestructuur zelf.

De periode van interim management loopt doorgaans over meerdere maanden, waarbij de tijdsbesteding varieert tussen een halftijdse tot een voltijdse opdracht. Het resultaat moet zijn dat er duidelijkheid is over de organisatiestructuur, over de rapportagelijnen en over de toekomstige invulling van de diverse verantwoordelijkheden. Daar waar noodzakelijk gaat dit gepaard met persoonlijke ontwikkelingsplannen voor individuele medewerkers.

Indien gewenst kan de zoektocht naar een directeur eveneens deel uit maken van het interim management. Een vlotte overgang naar de nieuwe setting is immers van groot belang voor de continuïteit in de werking van alledag.